Produkte Ethik PDF Print E-mail

ERWO Produktliste 1. Juli 2017 - Ethik

 

PZN
Produkt-
nummer
Produktbezeichnung
0000974
50000729
Aethoxysklerol Amp. 0,5% 2 ml / 5 Stk.
0000980
50000731
Aethoxysklerol Amp. 1% 2 ml / 5 Stk.
0000997
50000733
Aethoxysklerol Amp. 2% 2 ml / 5 Stk.
0001005
50000735
Aethoxysklerol Amp. 3% 2 ml / 5 Stk.
3524293
50040042
Oxybutynin "ERWO" 5 mg Tabl./20 Stk.
3524301
50040052
Oxybutynin "ERWO" 5 mg Tabl./50 Stk.